Cải Tạo Nâng Cấp Nền Nhà Khi Bị Nún

Để cải tạo nâng tầng, cần xử lý móng thật tốt trước khi thực hiện để tránh lún nứt.  Ở đây tôi xin đưa ra hai phương án. Phương án 1: Ép cọc và đổ thêm đài cọc ở chân cột biên, làm tăng khả năng chịu lực của móng cột [...]

Giằng Móng

Nhiều người không biết tính thế nào thậm cũng không biết có cần hay không và sao lại cần nó. Nhiều người vẫn quan niệm là giằng móng có thể giảm lún lệch và khi tính toán giả định rằng chúng phải chịu chuyển vị cưỡng bức lên tới [...]